بازدید مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از گروه صنعتی بردیا جنوب 98.04.18

بازدید مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از گروه صنعتی بردیا جنوب  98.04.18

مشاهده: 2607 انتشار: 1398/04/18