تماس با ما

Bardia Textile Company. Since 1999 Industrial City, Khoramshahr, IRAN

Tel: 061-53583384-6

Fax: 061-53583356

 

روابط عمومی

 info@bardia-textile.com

 

مدیریت بازرگانی

 vahedi.a@bardia-textile.com

azita.vahedi@bardia-textile.com